کاهش میل به کوکائین از طریق یک مولکول مصنوعی تیمی از دانشمندان به رهبری دانشگاه دوک، یک مولکول مصنوعی ایجاد کرده اند، که انتخابی پاداش‌های فیزیولوژیکی کوکائین در موش ها را کاهش می دهد. مولکول ، SBI-553 ، آگونیست گیرنده همراه پروتئین (GPCR) گیرنده نوروتانسین 1 (NTSR1) G است که در آزمایشات موش‌ها اثرات محرک کوکائین را کاهش می‌دهد، با عوارض جانبی کمتر نسبت به سایر داروهایی که همان مکانیسم عمل را دارا بودند. این مولکول جدید برای درمان موش‌هایی که با محرک کوکائین یا متامفتامین تحریک شده بودند، استفاده می‌شود، که پیش فعالی ناشی از خود مصرف دارو و هم مصرف آن را کاهش می‌دهد و پاسخ متابولیکی را در مرکز پاداش مغز تغییر می‌دهد. شناسایی SBI-553 می‌تواند به محققان کمک کند تا کلاس جدیدی از روش‌های خاص ترک اعتیاد را ایجاد کنند که عوارض جانبی کمتری دارند و منجر به نتایج بهتر بیمار می‌شود.

کاهش میل به کوکائین از طریق یک مولکول مصنوعی

تیمی از دانشمندان به رهبری دانشگاه دوک، یک مولکول مصنوعی ایجاد کرده اند، که انتخابی پاداش‌های فیزیولوژیکی کوکائین در موش ها را کاهش می دهد. مولکول ، SBI-553 ، آگونیست گیرنده همراه پروتئین (GPCR) گیرنده نوروتانسین ۱ (NTSR1) G است که در آزمایشات موش‌ها اثرات محرک کوکائین را کاهش می‌دهد، با عوارض جانبی کمتر نسبت به سایر داروهایی که همان مکانیسم عمل را دارا بودند.

کاهش میل به کوکائین از طریق یک مولکول مصنوعی  تیمی از دانشمندان به رهبری دانشگاه دوک، یک مولکول مصنوعی ایجاد کرده اند، که  انتخابی پاداش‌های فیزیولوژیکی کوکائین در موش ها را کاهش می دهد. مولکول ، SBI-553 ، آگونیست گیرنده همراه پروتئین (GPCR) گیرنده نوروتانسین 1 (NTSR1) G است که در آزمایشات موش‌ها اثرات محرک کوکائین را کاهش می‌دهد، با عوارض جانبی کمتر نسبت به سایر داروهایی که همان مکانیسم عمل را دارا بودند.   این مولکول جدید برای درمان موش‌هایی که با محرک کوکائین یا متامفتامین تحریک شده بودند، استفاده می‌شود، که پیش فعالی ناشی از  خود مصرف دارو و هم مصرف آن را کاهش می‌دهد و پاسخ متابولیکی را در مرکز پاداش مغز تغییر می‌دهد. شناسایی SBI-553 می‌تواند به محققان کمک کند تا کلاس جدیدی از روش‌های خاص ترک اعتیاد را ایجاد کنند که عوارض جانبی کمتری دارند و منجر به نتایج بهتر بیمار می‌شود.
کاهش میل به کوکائین از طریق یک مولکول مصنوعی

این مولکول جدید برای درمان موش‌هایی که با محرک کوکائین یا متامفتامین تحریک شده بودند، استفاده می‌شود، که پیش فعالی ناشی از خود مصرف دارو و هم مصرف آن را کاهش می‌دهد و پاسخ متابولیکی را در مرکز پاداش مغز تغییر می‌دهد. شناسایی SBI-553 می‌تواند به محققان کمک کند تا کلاس جدیدی از روش‌های خاص ترک اعتیاد را ایجاد کنند که عوارض جانبی کمتری دارند و منجر به نتایج بهتر بیمار می‌شود.

رفرنس :

https://www.genengnews.com/news/cocaine-cravings-curbed-dramatically-in-mice-treated-using-new-small-molecule/
سبد خرید
پیمایش به بالا