• شامل استخراج پروتئین کل از انواع میزبان ها
  • رسوبدهی نمکی و الکلی
  • دیالیز
  • خالص سازی پروتئین با انواع کروماتوگرافی ها (FPLC و HPLC) به روش های بر اساس اندازه، بار، تمایلی, فازمعکوس

محتوای ضامنی اینجا وارد شود